Fördelarna

Miljö är den stora vinnaren i dubbel bemärkelse. Då ingreppen är avsevärt mindre och golvytan inte behövs brytas upp, blir återanvändandet av befintligt golv möjlig. Större delen av utrymmet är tillgängligt för kunden under hela torkprocessen. Nytt golv behöver inte läggas då befintligt golv återställs.

Miljö

Reddo Wood Systems erbjuder hållbara lösningar. Miljön är den stora vinnaren i dubbel bemärkelse. Nytt golv behöver inte läggas då befintligt golv återställs, vilket leder till stora positiva miljöeffekter inom bla transport och tillverkning.

Tid

Reddo Wood Systems medför ett avsevärt mindre ingrepp i fastigheten. Detta sker genom att processen har färre aktörer, samt en väsentligt lägre arbetsinsats för att koordinera, åtgärda och återställa en vattenskada. Därmed reduceras också ledtid och komplexitet väsentligen.

Kundnöjdhet

Reddo Systems ger en högre kundnöjdhet för slutkunden, då kunderna får möjlighet till fortsatt användning av stor del av det vattenskadade rummet, under hela perioden, samt kraftig reduktion av total ledtid, damm och ljud under tork och sanering. Inget åldersavdrag på golvet vid skada och potentiellt lägre premier över tid, då kostnad för skador blir lägre.

Ekonomi

Reddo Wood Systems kan innebära en årlig besparing på mellan 250 och drygt 500 MSEK, avseende skadeutbetalningar på flytande trägolv, från försäkringsbranschen i Sverige. Dessutom tillkommer ett flertal fastighetsbolag som löser flera vattenskador utan att involvera försäkringsbolag. För slutkunden är de ekonomiska fördelarna att åldersavdraget inte uppstår, samt att över tid kommer premier att reduceras.

Metod

Reddo har utvecklat en metod och produkter för vattenskador på flytande trägolv som visat på goda resultat, för mindre och medelstora vattenskador i utrymmen med flytande trägolv, utan att behöva bryta upp, kassera och ersätta det befintliga golvet.

Första inspektion

Första inspektion genomförs och beslut fattas om Parkett Lyft metoden är ett alternativ. Beräkningen bör utföras i MEPS
systemet.

Lyft – ej friläggande

Torkning som vanligt ca 2-4 veckor beroende på golvstruktur och förutsättningar. Standardfläkt och tork används. Större delen av utrymmet är tillgängligt för kunden.

Tork

Torkning som vanligt ca 2-4 veckor beroende på golvstruktur och förutsättningar. Standardfläkt och tork används. Större delen av utrymmet är tillgängligt för kunden.18 B Återställande Nytt golv behöver inte läggas. Befintligt golv återställs, ev med lock eller nytt slipskikt i faner. Vid behov slipas och oljas även golv.

Återställande

Återställande och montering av lister, eventuell el, VVS, maskiner och möbler. Reparation av golv alternativt enklare lösning via lock.

Certifiering

Reddo har utvecklat ett certifieringsupplägg för sina användare via Reddo Academy. Reddo Academy garanterar en första och lägsta kunskapsnivå för de professionella utövarna inom Reddo Systems olika lösningar, men även inom vattenskadesanering generellt.

Utbildningen

Akademiprogrammet är utformat inte bara för helt nya deltagare, utan även för alla våra kunder som tidigare deltagit i Reddo Akademien. Det händer mycket inom Reddo och bland våra användare, vilket medför att utvecklingen och erfarenheter skapar ny kunskap och förfinade lösningar. Reddo avser att bedriva utbildningsverksamhet och rådgivning både via fysiska möten, telefon och webb. Vi har även länkat upp Reddos användarforum (Reddo Userforum) till Reddo Academy för att kontinuerligt kunna lära nytt och dela erfarenheter.