Sustainable Innovation in Waterdamage Restoration

Den nya lösningen från Reddo®, Reddo Wood Systems, avhjälper
vattenskador hållbart på flytande trägolv genom att reducera 50-70% av den totalkostnaden och ledtiden för att återställa en vattenskada.

Fördelarna med Reddo Wood Systems

Reddo Wood Systems medför stora positiva hållbara miljöaspekter, ökad kundnytta då yta delvis kan nyttjas, kortare ledtid och lägre komplexitet för att hantera och återställa en vattenskada. Dessutom reduceras kostnaden med 50-70% kontra dagens arbetssätt. Detta sker genom en process med färre aktörer, samt en väsentligt lägre arbetsinsats och materialkostnad, då befintligt golv inte behöver rivas upp, kasseras och återställas.

Metod

Reddo® har utvecklat en metod och produkter för vattenskador på flytande trägolv, Reddo Wood Systems, som visat på goda resultat för mindre och medelstora vattenskador i utrymmen med flytande trägolv, utan att behöva bryta upp, kassera, och ersätta det befintliga golvet.

Certifiering

Reddo har utvecklat ett certifieringsupplägg för sina användare via Reddo Academy. Reddo Academy garanterar en första och lägsta kunskapsnivå på de professionella utövarna inom Reddo Systems olika lösningar, men även inom vattenskadesanering generellt.

Läs mer

Våra samarbetspartners

Reddo arbetar i partnerskap med ledande specialister i Sverige för att kunna säkra och garantera hållbarhet och kvalitet, inom konstruktion, design, tillverkning och logistik.

Våra produkter, verktyg och maskiner skall även vara så miljövänliga och återvinningsbara som möjligt, utan att sänka kravet på hög kvalitet, ergonomi och funktion.

Läs mer

Om oss

Reddo är ett bolag som är specialiserat på att utveckla nya innovativa hållbara lösningar för att sanera och återställa vattenskador. Reddo startades efter att en idé utvecklats som inbegrep en ny metod och produkter, för att konkret kunna sanera ochåterställa vattenskador på ”flytande trägolv”, utan att behöva bryta upp trägolvet.

Att efter besiktning, bryta upp trägolv, torka vattenskadan, och därefter lägga nytt trägolv och återställa skadan är idag det mest vanliga tillvägagångssättet. Detta tillvägagångssätt medför ett stort slöseri med hög miljöpåverkan, då befintliga hela golv slängs även om vattenskadan ofta är begränsad. Detta leder dessutom till höga kostnader, i kombination med en tidskrävande och komplex process.